pondelok - 20. mája, 2024
, Mesto Žilina zhodnotilo aktivity v oblasti zelenej infraštruktúry
Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina zhodnotilo aktivity v oblasti zelenej infraštruktúry

Uplynulý rok bol z pohľadu plánovania či realizácie výsadby a údržby zelenej infraštruktúry v Žiline poznačený neistotou, mierou inflácie i omeškaním projektov. Aj napriek tomu sa však mestu podarilo množstvo aktivít. Vyplýva to z výročnej správy k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni za rok 2021, ktorú v pondelok 21. februára zobrali na vedomie poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline na online rokovaní. Informačný dokument mapujúci aktivity v oblasti zelenej agendy bol v takejto podobe predstavený verejnosti a poslancom vôbec po prvýkrát.

V priebehu roka v Žiline pribudlo približne 350 kusov dlhovekých stromov. Prevažné množstvo mesto vysadilo na sídlisku Solinky, podľa návrhu krajinného architekta a v spolupráci s občanmi. Ďalšie stromy, prevažne nové kultivary, boli doplnené do mestských parkov. Mestskí odborníci na zeleň ich budú v najbližších rokoch sledovať ako druhy vhodné na adaptáciu na klimatické zmeny.

„Rekultivovalo sa stromoradie na Fándlyho ulici, kde sa vymieňal vhodnejší kultivar. Líniová zeleň na Ulici 1. Mája z dôvodu rekonštrukcie nadjazdu určená na výrub, bola starostlivo prevezená a venovaná občianskemu združeniu v Parku na Frambore. Nové stromoradie javorov pribudlo aj na Moyzesovej ulici,“ konštatujú vo výročnej správe jej autorky Lucia Bolibruchová z Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline a referentka koncepcie mestskej zelene Anna Kyselová z Útvar hlavného architekta mesta Žilina.

Jednou z ekologických aktivít bola výmena letničkových záhonov za trvalkové, ktoré majú svoju životnosť a udržateľnosť priemerne osemnásobne väčšiu ako letničky. Vysadených bolo 14 nových rozsiahlych trvalkových záhonov s nízkou náročnosťou na údržbu, ktorou sa znižuje náročnosť na uhlíkovú stopu. Mesto v spolupráci s občanmi vysadilo trvalkové záhony na Bulvári, na sídliskách Solinky a Hliny.

„Dosádzali sme vypadnuté podsadbové plochy existujúcich trvalkových záhonov na Bulvári. V rámci bežnej údržby boli všetky založené aj novovysadené záhony udržiavané, teda odburiňované, okopávané, strihané, dosádzané, hnojené a zavlažované niekoľkokrát za sezónu. V rámci pilotného projektu sme vysadili trvalky do trávneho porastu v Parku K. G. Swenssona. Vytvorili sa nové kombinované záhony trvaliek a cibúľ na Ulici Juraja Fándlyho pod novovysadené stromoradie okrasných hrušiek podľa navrhovanej štúdie,“ uvádza sa vo výročnej správe.

Na spevnené plochy, kde nebola možná výsadba, boli do terénu vysadené letničkové mobilné betónové nádoby, závesné kvetináče a kvetinové veže, ktoré vďaka svojej kvalite rastlinného materiálu a pravidelnej údržby nielen skrášľovali mestské ulice, ale aj vytvárali mikroklímu centra mesta. V spolupráci s oddelením dopravy Mestského úradu v Žiline sa uskutočnil pilotný projekt výsadby sukulentov do novovzniknutého záhona na križovatke ulíc Komenského a Veľká okružná. Pôvodne bola na tomto mieste spevnená plocha. Výsadbou xerofytných rastlín chce mesto zväčšiť podiel zelene v centre mesta a zvýšiť biodiverzitu.

V minulom roku sa uskutočnila prebierka krov v Sade SNP, doplnili sa krovité porasty v zadnej časti parku. Rekultiváciou prešiel Park K. G. Swenssona, kde pribudli stromy, kry a trvalky. V Parku Ľudovíta Štúra sa zas vysadila lipa na pamiatku obetiam pandémie koronavírusu a dosadili sa nové dlhoveké dreviny. V roku 2021 sa vykonala aj akustická tomografia na 16 kusoch drevín na Ulici Tomáša Ružičku a v širšom centre mesta, ktorá preverila skryté dutiny stromov neviditeľné voľným okom. V jesenných mesiacoch minulého roka sa v rámci mesta a prímestských častí vysadilo približne 3 000 kusov krov. Krovité porasti v budúcnosti vytvoria izolačnú zeleň, zachytávajúcu prachové častice z komunikácií a zároveň budú spĺňať funkciu vizuálnu a protihlukovú.

V uplynulom roku sa významné zmeny udiali aj v oblasti prípravy strategických dokumentov mesta týkajúcich sa starostlivosti o zeleň. Bol spracovaný Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina, ktorý je vysoko hodnotným materiálom na posúdenie zdravotného stavu drevín v meste, obsahuje inventarizáciu a návrhy na opatrenia a údržbu. Dokument s názvom Optimalizácia údržby zelene spracovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Materiál navrhuje presné postupy a metodiku údržby zelene v priebehu celého roka, personálne a mechanické zabezpečenie. Obnovili sa aj základy softvéru Pasport zelene, ktorý slúži na datovanie základných vegetačných a technických prvkov v oblasti zelene a pre nastavenie správy a údržby mestskej zelene.

V rámci projektu adaptácie na klimatické zmeny financovaného nórskymi fondami referentky správy mestskej zelene Mestského úradu v Žiline a koncepcie mestskej zelene z Útvaru hlavného architekta mesta Žilina zmapovali mesto, vykonali vizuálne obhliadky a navrhli i zakreslili kompozíciu 638 kusov líniovej zelene vo viacerých lokalitách v meste. Realizácia projektu je pláne v tomto roku.

„Po vizuálnej kontrole na mieste sme skonštatovali upadajúci zdravotný stav drevín na Národnej ulici. Z dôvodu veľmi významnej líniovej zelene sme si do mesta prizvali odborníka na uličnú zeleň, dendrológa, profesora z Mendelovej univerzity, aby vyhodnotil stav a možné riešenia rekultivácie stromoradia. Bola vypracovaná odborná štúdia, ktorá potvrdila upadajúci zdravotný stav drevín, navrhla možné riešenia a technologické postupy a vhodný kultivar na výsadbu. Rovnakým technologickým postupom chceme v skorých jarných mesiacoch riešiť obnovu podzemnej časti štyroch vypadnutých kusov stromov na Mariánskom námestí, informujú odborníčky na zeleň Lucia Bolibruchová a  Anna Kyselová.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …