sobota - 20. júla, 2024
, Rozhovor s konateľom Sociálneho podniku mesta Martin

Rozhovor s konateľom Sociálneho podniku mesta Martin

Sociálny podnik mesta Martin má od 3. mája 2021 štatút registrovaného sociálneho podniku, na základe ktorého môže čerpať finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vízie, ciele a plány do budúcna predstavil konateľ Sociálneho podniku mesta Martin Miloš Mikula.

Pán riaditeľ, prezraďte nám na úvod niečo o sebe. Prečo ste rozhodli prihlásiť sa na výberové konanie na túto pozíciu a čo od tejto pozície očakávate?

Žijem a bývam v Martine viac ako 30 rokov, som ženatý a máme s manželkou dve deti. Pôsobil som necelých 20 rokov v štátnej službe na rôznych funkciách. Od roku 2008 podnikám v oblasti bezpečnostných služieb. V roku 2019 som prvý krát zaregistroval prijatie zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý poníma novým spôsobom realizovanie sociálnej politiky, pomoci, zamestnanosti osôb zraniteľných a znevýhodnených. V období, kedy svet napadol koronavírus, došlo k výrazným zmenám snáď v každej oblasti nášho života, podnikateľskú sféru nevynímajúc. Preto som sa aj ja snažil reagovať na tieto zmeny a sám som zvažoval  ako jednu z možností, založenie sociálneho podniku, pričom prvé už v tomto období začínali vznikať. V médiách sa objavili informácie, že aj mesto Martin pripravuje založenie vlastného sociálneho podniku, pričom následne v mesiaci január 2021 došlo k založeniu obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. so 100% účasťou mesta. Z informácii na webovej stránke mesta som zistil, že bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa a konateľa spoločnosti. Ponuka ma oslovila a po zvážení viacerých okolností som sa prihlásil do výberového konania. Po absolvovaní výberového konania, odprezentovaní pripravenej vízie, cieľov Sociálneho podniku na obdobie 5 rokov, osobného pohovoru pred komisiou, som následne absolvoval psychodiagnostiku vybraných zručností, kde mi po ukončení bolo oznámené, že z troch uchádzačov výberového konania som bol úspešný a doporučený na túto funkciu. Následne bolo potrebné ešte predloženie návrhu pánom primátorom na schválenie zastupiteľstvom mesta Martin a ustanovenie za konateľa spoločnosti, čo sa uskutočnilo  dňa 18.06.2021.

A čo očakávam? V prvom rade by som chcel povedať, že i keď vnímam a vnímal som, že pôjde o veľkú zodpovednosť, ale zvíťazil pocit, že ide o výzvu dokázať, že je možné skĺbiť podnikanie a sociálny aspekt v podnikaní s benefitmi pre zamestnancov, ktorí nájdu primeranú prácu, ktorú doposiaľ nemohli získať, práve pre ich znevýhodnenie. Zamestnaním v Sociálnom podniku mesta Martin získajú nové zručnosti a skúsenosti s cieľom uplatniť sa na trhu práce, ktorý sa v poslednej dobe radikálne mení. Preto sa budeme aj my snažiť, aby sme držali krok s týmto smerovaním a pomohli čo najväčšiemu počtu zamestnať sa a využiť možnosť získať nové zručnosti a návyky, aby sa mohli ďalej uplatniť na trhu práce.

Čo si majú Martinčania predstaviť pod pojmom Sociálny podnik mesta Martin? Ako bude fungovať a aké budú jeho hlavné úlohy?

Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. je typom  integračného podniku, čo znamená, že je verejnoprospešným podnikom v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o Sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Jeho hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Z uvedeného vyplýva aj smerovanie činností podniku, ktorý má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný – jeho hlavným cieľom nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.  Práve preto má sociálne podnikanie okrem iných oblastí dôležitý význam pri riešení otázok zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Pri vypracovaní postupu a smerovania spoločnosti na budúce obdobie, bolo potrebné zamerať sa na hlavné činnosti, ktoré boli stanovené pri vzniku podniku, a to v prvej fáze najmä na opravy a udržiavanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, opravy a udržiavanie nebytových priestorov a iného majetku vo vlastníctve mesta Martin a iné služby, ktoré nie sú predmetom účinných zmlúv uzatvorených medzi mestom Martin a tretími  osobami a služby v stanovenom druhu a rozsahu v zmysle zákona 112/2018 Z.z..

Po zahájení činnosti a realizácií prvých zákaziek, stabilizácii ekonomických ukazovateľov, bude postupne Sociálny podnik rozširovať svoju pôsobnosť aj v iných oblastiach ako stavebná činnosť, kde chcem, aby vznikali nové pracovné miesta, aj pre ženy, pretože v tejto prvej etape pôjde prevažne o mužské profesie.

Aké sú vaše osobné ciele a plány na najbližšie obdobie? Máte nejakú konkrétnu víziu kam by mal Sociálny podnik mesta Martin smerovať?

Čo sa týka mojich osobných cieľov, tak musím povedať, že vzhľadom k môjmu relatívne krátkemu pôsobeniu vo funkcii konateľa (od konca júna 2021) som si stanovil cieľ, aby sme pripravili všetky podmienky pre zahájenie činnosti – teda personálne a materiálne.  Podarilo sa mi zabezpečiť odborných zamestnancov a mentorov v jednotlivých stavebných a inštalatérskych profesiách a následne vytvorenie pracovných skupín podľa zamerania, aby sme mohli zabezpečiť prvé zákazky. Súčasne popri tom bolo potrebné zabezpečovať ďalšie kľúčové úlohy v rámci budovania základných pilierov, ktorými sú ekonomika a vedenie účtovníctva, právne služby, IT služby, zdravotná služba, potrebná práve pre posudzovanie zdravotného znevýhodnenia budúcich zamestnancov, zabezpečenie priestorov prevádzky, náradia a nástrojov, pracovného oblečenia a základných ochranných pomôcok, a ďalších mnoho iných potrebných  činností.

K dnešnému dňu môžem rád skonštatovať, že máme podpísaných 22 pracovných zmlúv zabezpečené potrebné oblečenie a pomôcky, materiálne vybavenie a od 16.08.2021 ideme realizovať prvé zákazky. Pod tento výsledok som sa samozrejme nepodpísal sám, ale musím vyzdvihnúť veľkú ochotu, pomoc a súčinnosť zo strany vedenia mesta Martin, najmä p. zástupkyne Tatiany Červeňovej a všetkých pracovníkov odborov a oddelení Mestského úradu, pracovníkom regionálneho centra IA MPSVaR Žilina za cenné rady a usmernenia, vďaka ktorým sme dosiahli optimálne využitie tak krátkeho času od vzniku po realizáciu prvých zákaziek, ale aj Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Martine za koordináciu a pomoc pri posúdení zákonných podmienok uchádzačov.

Pokiaľ sa týka konkrétnej vízie smerovania Sociálneho podniku mesta Martin, v prvom rade musíme mať na pamäti hlavný cieľ, ktorým je  dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešných služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Postupným rozširovaním plánujeme pôsobiť v oblasti enviromentálnych projektov, napr. spoločne s nadáciami alebo neziskovými organizáciami, podporenie projektov start-upov, podpora získavania technických a remeselných zručností, zručností v informačných technológiách pre bežnú komunikáciu s úradmi a štátom a podobne. Pokiaľ sa podarí získať záujemcov pre novovytvorené miesta súvisiace s uvedenými činnosťami, bude to potvrdenie správnosti tohto smerovania. Budeme určite čerpať aj zo skúseností iných sociálnych podnikov, ktoré sú už na trhu dlhšie.

Sú nejaké projekty rozbehnuté už teraz?

Áno, jeden zaujímavý pripravujeme, avšak zatiaľ nemôžem poskytnúť konkrétnejšie informácie, môžem povedať, že pripravujeme projekt s účasťou viacerých subjektov, o ktorom sa verejnosť dozvie už čoskoro.

Ovplyvní Sociálny podnik mesta Martin nejakým spôsobom život v meste? Pocítia jeho prítomnosť všetci obyvatelia mesta?

Tak verím, že áno, už len tým, že už teraz sme vytvorili 22 nových pracovných miest a budeme pokračovať v rozširovaní činností a prác pre zakladateľa, teda mesto Martin, ale  chceme časť  služieb a prác realizovať priamo aj pre občanov mesta, lebo nám to legislatíva umožňuje. Pôjde o práce najmä pre seniorov, ktorí sú najviac odkázaní na pomoc najmä pri starostlivosti o domácnosť, o svoju nehnuteľnosť a fyzicky nevládzu si toto zabezpečiť sami.

Kde sa môžu obrátiť potenciálny záujemcovia o prácu alebo tí, ktorí by pri vytváraní sociálneho podniku chceli pomôcť?

Pracovné ponuky zverejňujeme prostredníctvom portálu ISTP.sk, kde záujemcovia o zamestnanie promptne reagovali, ďalej prostredníctvom už aj našej web stránky www.rspmartin.sk, kde máme kontaktný formulár, ale aj prostredníctvom TV Turiec a Martinských novín.

Zdroj: Mesto Martin

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …