nedeľa - 16. júna, 2024
, Kedy zapísať svoje dieťa do školy? V Martine to už vedia

Kedy zapísať svoje dieťa do školy? V Martine to už vedia

Druhý polrok školského roka pokračuje v plnom prúde, no v materských a základných školách pomaly začínajú rozmýšľať nad plánmi na ten nasledujúci, ktorý sa začína v septembri. Rodičia prvákov v Martine budú môcť zapisovať svoje deti do škôl už v prvej polovici apríla.

Školy sa riadia koncepciou rozvoja škôl a školských zariadení mesta Martin na roky 2016-2020. Podľa nariadení, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky všetkých budúcich prvákov čakajú zápisy pre školský rok 2018/2019 už v prvej polovici apríla. „Momentálne v našich školách evidujeme 3 519 žiakov, čo predstavuje o 69 žiakov menej ako v minulom školskom roku. Priemerný počet žiakov v triedach oproti predchádzajúcemu školskému roku mierne stúpol, priemerne je v triede 20 žiakov,“ zhrnula vedúca Odboru spoločenských služieb Katarína Tomášová.

Silné ročníky dnes prevažujú aj v materských školách, aj keď situácia v budúcnosti bude podľa odhadov demograficky horšia. „Rodičia tých najmenších si budú môcť vybrať z 10 materských škôl, ktoré momentálne navštevuje 1266 detí. Počet detí sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 19 detí, ale postupne začínajú do tried prichádzať aj početne slabšie ročníky, čo ovplyvní všetky škôlky v regióne,“ dodala Katarína Tomášová.

Zápis detí do základnej školy

Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zápisu sa zúčastňujú aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Kam môžem dieťa zapísať a čo si nezabudnúť?

Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt alebo do školy podľa vlastného výberu. Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodič, alebo zákonný zástupca rozhodne, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý alebo prípravný ročník základnej školy.

Skorší zápis dieťaťa do školy

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prehľad zápisov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

Názov základnej školy Termín konania zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

ZŠ Ul. J. Kronera 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod., 6. apríla 2018, od 13.00 – 15.00 hod.
ZŠ Ul. jahodnícka 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.00 hod.
ZŠ Ul. P. Mudroňa 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.
ZŠ A. Dubčeka 10.,11. a 12. apríla 2018, od 14.00 – 17.00 hod.
ZŠ Ul. A. Stodolu 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 18.00 hod.
ZŠ s MŠ Ul. Gorkého 10. a 11. apríla 2018, od 13.00 – 17.00 hod.
ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova 10. a 11. apríla 2018, od 14.30 – 17.30 hod.
ZŠ s MŠ Ul. priehradná 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod. v elokovanej budove školy (1.st.)
ZŠ s MŠ Ul. Dolinského 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.

Zápis detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku 3-6 rokov. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Dieťa však môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy.

Čo by sme nemali vynechať?

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi/riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zdroj: Zuzana Kalmanová/hovorkyňa mesta Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *