piatok - 23. februára, 2024
, Mestskí poslanci zvažujú presťahovanie „Starého trhoviska“

Mestskí poslanci zvažujú presťahovanie „Starého trhoviska“

Na Radnici mesta Žilina sa 4. apríla konalo 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor mesta Igor Choma, sa zúčastnilo 29 poslancov z 31 členného zboru. Všetky materiály na rokovanie zastupiteľstva sú k dispozícii k nahliadnutiu na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk, na ktorej môže verejnosť sledovať rokovanie online.

Poslanci v úvode vzali na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva. Schválili aj návrhy viacerých všeobecne záväzných nariadení (ďalej VZN) – VZN o organizácii miestneho referenda, VZN ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia a VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v detských jasliach. Paušálny poplatok bol stanovený z 230 € na 280 € pre dieťa vo veku 1 – 3 rokov života. Tento rozdiel refunduje štát na základe dohody uzatvorenej medzi rodičom a poskytovateľom, čiže mestom Žilina. Následne je potrebné, aby sa s touto dohodou rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa obrátil na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.

Poslanci schválili aj VZN, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina a taktiež VZN o Trhovom poriadku pre Trhovisko pri autobusovej stanici. Cieľom je postupne utlmiť terajšie „Staré trhovisko“ a presunúť jeho činnosť do uvedenej novej lokality. Poslanci schválili aj zloženie komisií, ktoré budú posudzovať žiadosti o príspevky z grantového systému mesta Žilina pre rok 2016. V komisiách má zastúpenie aj odborná verejnosť. Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra. Poslanci schválili aj zámer mesta odkúpiť 40 bytových jednotiek pre mestské nájomné byty na Dlabačovej ulici, čím sa napĺňa plán výstavby nových nájomných bytov.

Dôležitým bodom z pohľadu financií mesta bola správa o súdnych sporoch, ktorú poslanci vzali na vedomie.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *