štvrtok - 13. júna, 2024
, Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline zrušili bezplatnú MHD pre študentov
Foto/Zdroj: Mesto Žilina

Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline zrušili bezplatnú MHD pre študentov

Rozšírenie služieb, zmenu taríf v mestskej hromadnej doprave, pravidlá participatívneho rozpočtu mesta a návrh všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní mestských nájomných bytov pre sociálne účely schválili na svojom rokovaní dňa 2. decembra poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. V programe historicky prvého dvojdňového rokovania, ktoré končí v utorok 3. decembra, prerokujú celkom 59 bodov.

Nový rok prinesie zmeny v MHD

Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy (MHD), Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., plánuje v rokoch 2020 2021 pokračovať v zhusťovaní spojov na významných trolejbusových a autobusových linkách. V pláne má výrazne posilniť ďalšie trolejbusové spoje, rozšíriť ponuku autobusovej dopravy do prímestských častí či otvoriť linku spájajúcu sídliská Vlčince, Solinky, Kamennú ulicu a Bánovú.

Nový rok prinesie niekoľko zmien aj v tarifách MHD. Bezplatná doprava pre študentov definitívne končí. Zavedená bola v septembri 2017 a dotýkala sa všetkých študentov od 15 do 26 rokov, ktorí bývajú v meste Žilina, a zároveň voči nemu nemajú žiadny dlh. Uvedená kategória tvorí asi 10 percent všetkých cestujúcich v mestskej doprave a dopravný podnik stojí ročne približne 434 000 eur.

Poslanci zároveň schválili návrh, podľa ktorého sa bezplatná doprava pre deti a žiakov bude týkať všetkých s trvalým pobytom v Žiline, od dovŕšeného 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku dieťaťa. Ostatné zľavy ostávajú v žilinskej MHD bezo zmeny. Už v roku 2014 mesto zaviedlo bezplatné cestovanie pre občanov vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline neobmedzene 24 hodín denne a počas celého roka. V roku 2015 sa spustila bezplatná mestská doprava pre 62 až 69-ročných občanov a pre mamičky s deťmi do 3 rokov.

Mestskí poslanci sa venovali aj participatívnemu rozpočtu

Mestskí poslanci sa v pondelok 2. decembra venovali aj návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania o použití istej časti rozpočtu mesta cez tvorbu konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný monitoring. Zapojiť sa môžu obyvatelia s trvalým pobytom v meste Žilina, občianske združenia a neziskové organizácie.

Maximálna výška podpory mesta Žilina pre jeden občiansky projekt v rámci participatívneho rozpočtu je 5 000 eur, výška dotácie pre jedno zadanie pre mesto je 40 000 eur vrátane DPH. Zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu zadania a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. V prípade zadaní pre mesto ide o konkrétne opatrenie realizované na majetku mesta Žilina, ktoré má charakter kapitálového výdavku s dlhodobým prínosom pre život v meste. Vyžaduje si odbornú prípravu zo strany samosprávy.

Problematika nájomných bytov vo vlastníctve mesta

V programe mestského zastupiteľstva bola v pondelok 2. decembra aj problematika nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina pre sociálne účely. Nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré schválili poslanci, jasne upravuje pravidlá prideľovania mestských nájomných bytov, pričom kladie veľký dôraz na sociálny rozmer. Upravuje zároveň postup mesta v prípade osobného bankrotu žiadateľa či nájomníka.

Nové nariadenie zároveň sprísňuje pravidlá pre nájomníkov. Ak po prvom pridelení nájomného bytu porušia trikrát  dohodu o uznaní dlhu a splátkach, nebude im umožnené opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu, iba v prípade uhradenia celkového dlhu. Primátor bude môcť na základe odporúčania komisie prideliť až 50 % bytov, ktoré budú v danom období k dispozícii, čím bude možné prioritne vyriešiť prípady žiadateľov, u ktorých je urgentná situácia. Ostatné byty budú naďalej prideľované podľa poradovníka zaevidovaných žiadostí. Nové všeobecne záväzné nariadenie zavádza minimálny limit príjmu žiadateľov o mestské nájomné byty, čím by sa mohli eliminovať nedoplatky na nájomnom.

Zastupiteľstvo sa venovalo aj Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019 2023, ktorý vychádza z Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 a nadväzujúcich dokumentov. Dokument obsahuje súhrnné informácie o súčasnom stave bytového fondu, obyvateľstve, sociálno-ekonomických podmienkach rozvoja bývania a na základe prognózy vývoja obyvateľstva poskytuje východiská pre plánovanie rozvoja bývania v meste Žilina.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …