sobota - 23. septembra, 2023
, Začína sa s jarnými prácami na údržbe a úprave pohrebísk v Žiline

Začína sa s jarnými prácami na údržbe a úprave pohrebísk v Žiline

S príchodom jari je neodmysliteľne spojené kosenie nielen v našich záhradách a na verejných priestranstvách, ale aj na všetkých pohrebiskách mesta Žilina. V tomto období sa pripravuje plán kosenia na jednotlivých pohrebiskách, na základe ktorého sa bude postupovať. Jednotlivé výkony sa budú realizovať aj v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, ktoré nie je možné ovplyvniť.

V zmysle §18 zákona č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve i Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 9/2017 a jeho doplnku č. 9/2018, ktorým bol schválený prevádzkový poriadok pohrebísk, je upravený rozsah poskytovania služieb správcu, pohrebných služieb, návštevníkov a ďalších subjektov jednak pri prepise nájmu hrobových miest, ale aj práva a povinnosti v súvislosti s priamou starostlivosťou nájomcu o okolie hrobového miesta, ktoré má v nájme.

Podľa uvedených predpisov je nájomca hrobového miesta najmä povinný:

  • na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie 0,3 m od hrobu,
  • hrobové miesto mať pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov,
  • v okolí hrobu si neukladať žiadne predmety, nádoby, náradia,
  • zabezpečiť, aby príslušenstvo hrobu neohrozovalo návštevníkov pohrebiska, okolité hrobové miesta a vybavenie pohrebiska,
  • odstrániť z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhoretých sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska.

Každoročne sa opakujú situácie, keď si nájomcovia nechávajú rôzne predmety (sošky, svietniky, vázy atď.) nevhodne umiestnené, čím dochádza k ich neúmyselnému poškodeniu a komplikuje sa tým vykonávanie údržby. Problémom sú aj veci uskladnené v okolí hrobového miesta, ktoré znemožňujú kosenie. Je preto potrebné, aby nájomcovia hrobových miest vo vlastnom záujme dodržiavali platné predpisy a správca tak mohol čo najlepšie zabezpečiť údržbu areálov. O termíne kosenia na jednotlivých pohrebiskách bude správca informovať verejnosť prostredníctvom poslancov mestských častí.

Zároveň upozorňujeme nájomcov, že na pohrebiskách platí zákaz vstupu so zvieratami. Znečisťovanie zelene zvieracími exkrementmi prispieva k nevzhľadnému stavu pohrebísk ako pietnym miestam posledného odpočinku.

Povinnosti správcu pohrebiska upravuje §17  a nasl. zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení a to sa netýka len činností ktoré súvisia s rozsiahlou technickou údržbou každého pohrebiska, zelene, chodníkov a komunikácií na pohrebiskách, ale aj celej administratívnoprávnej agendy súvisiacej s nájomnými zmluvami, vydávaním povolení na vstupy pre kamenárov a veľa ďalších činností. Mesto Žilina spravuje 17 pohrebísk a v evidencií vedie cca 16 630 tisíc nájomných zmlúv.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Tolstoys, Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Barmuseum: Tolstoys 1. krát v Martine!

Berlínsko-slovenská groovy mágia prvý krát v Martine na FESTHUDOBNE, 8. septembra o 20:00  V …