pondelok - 27. mája, 2024
, Mestské zastupiteľstvo rokovalo online, schválilo nové ulice v Žiline aj úľavy pre podnikateľov
Foto: FB/Mesto Žilina

Mestské zastupiteľstvo rokovalo online, schválilo nové ulice v Žiline aj úľavy pre podnikateľov

Súkromní podnikatelia, ktorí prevádzkujú letné terasy v Žiline, budú môcť aj v tomto roku využiť pomoc od mesta. Výška nájomného za pozemky pod letnými terasami, ktoré v minulom roku mestskí poslanci zmenili na symbolické jedno euro, ostáva v období od 1. apríla do 31. októbra 2021 nezmenená. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo v Žiline, ktoré vo štvrtok 25. februára rokovalo prostredníctvom videokonferencie. Uvedené opatrenie má pomôcť prevádzkovateľom reštauračných služieb v Žiline, ktorým poklesli tržby v dôsledku prijatých protipandemických opatrení. Podľa súčasnej platnej legislatívy mesta sa za terasy v Žiline neplatí poplatok, ale nájomné za pozemky pod letnými terasami v zmysle nájomnej zmluvy. Nejde teda o systém riešenia cez záber verejného priestranstva, čo je rozdiel oproti iným mestám na Slovensku. 

Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní schválili aj nové názvy ulíc a verejných priestranstiev v Žiline. V mestskej časti Mojšova Lúčka pribudne ulica s názvom Furmanská cesta. Ide o cestu od kaplnky – mosta pri Váhu až̌ po katastrálne územie Stráňavy. Na ceste sídlia tri súkromné spoločnosti a premenovanie ulice uľahčí jednak doručovanie pošty, ale aj napomôže k lepšej orientácii zákazníkov. Novú Dolovú ulicu dostanú aj obyvatelia Žilinskej Lehoty. Návrh pomenúvajúci ulicu, ktorá odbočuje z ulice Na cintorín, iniciovali obyvatelia uvedenej mestskej časti. Na Bôriku zasa vznikne Univerzitné námestie. Bude tak pomenovaný priestor pred hlavným vstupom do Žilinskej univerzity s oddychovými zónami pre študentov a zamestnancov. Názov novovznikajúceho Parku Carla Gustava Swenssona v Starom meste vychádza z podnetu občianskeho združenia Servare et Manere o.z. Park na rohu Kysuckej a Športovej ulice pri bývalej súkenke nesie meno významného švédskeho architekta, ktorý ho projektoval. Pražská ulica pribudne na sídlisku Vlčince. Ide o nový názov ulice napojenej z ulice Obežná pre obytný súbor Color Park. Názvy nových ulíc prerokovala a v uvedenej podobe odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline.

Mestskí poslanci schválili aj všeobecne záväzné naradenie o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina. Cieľom prijatého nariadenia je stanoviť pravidlá a postupy, na základe ktorých sa budú hnuteľné a nehnuteľné veci vyhlasovať za pamätihodnosť mesta a zapisovať do zoznamu. Publikáciou a zverejňovaním chce mesto prispieť k ich lepšej prezentácii a informovanosti verejnosti, ako aj zvyšovaniu kultúrneho povedomia. Prijaté uznesenie umožňuje vlastníkom pamätihodností mesta aj bezplatnú odbornú a metodickú pomoc pri ich údržbe, obnove a pod.

Mestské zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo návrhom koncepčného riešenia centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina. Uznesením poverilo primátora mesta vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k definitívnemu doriešeniu fungovania spoločnosti s názvom Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.

V programe februárového rokovania sa žilinskí mestskí poslanci venovali aj správe o  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta v roku 2020 a správe o výsledku kontrol, návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, venovali sa mestským nájomným bytom a schválili organizačný poriadok Útvaru hlavného architekta mesta. Okrem toho si vypočuli priebežnú informatívnu správu o zámere na zriadenie technických služieb mesta, informáciu o postupe mesta pri riešení́ klimatickej krízy, správu k vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste či informáciu o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Noc múzeí a galérií, Noc múzeí a galérií v SNM v Martine ponúkne špeciálny program v troch múzeách. Všetky môžete navštíviť na jednu vstupenku!

Noc múzeí a galérií v SNM v Martine ponúkne špeciálny program v troch múzeách. Všetky môžete navštíviť na jednu vstupenku!

Netradičná noc plná nových poznatkov, aktivít i zábavy čaká všetkých, ktorí zavítajú do Slovenského národného …