nedeľa - 3. marca, 2024
, Mesto Dolný Kubín bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19 071 300 eur
Foto: dolnykubin.sk

Mesto Dolný Kubín bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19 071 300 eur

Mesto Dolný Kubín bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 19 071 300 eur. Rozhodli o tom poslanci dolnokubínskeho mestského zastupiteľstva, ktorí sa na poslednom tohoročnom rokovaní stretli vo štvrtok 17. decembra 2020. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 16 702 244 eur, bežné výdavky v budúcom roku by mali dosiahnuť 17 225 488 eur. Kapitálové príjmy budú tvoriť zhruba 33 900 eur, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 1 485 800 eur. Príjmové finančné operácie budú v celkovej výške 2 335 156 eur, výdavkové operácie vo výške 360 012 eur.

„Schválený rozpočet je výsledkom intenzívnej práce zamestnancov mestského úradu, ale aj viacerých pracovných stretnutí na úrovni všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a komisií. Tie intenzívne prebiehali v mesiaci november, ale aj individuálnej práce poslancov počas celého roka, keď komunikovali s príslušnými zamestnancami nášho mestského úradu. Finančnú situáciu mesta v tomto roku výrazne ovplyvňovali ekonomické dopady súvisiace s koronavírusom, ale aj viaceré legislatívne zmeny. Napriek tomu som rád, že sa nám podarilo množstvo projektov zrealizovať. Ak boli niektoré presunuté do roku 2021, bolo to z objektívnych dôvodov,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín.   

Mestský parlament na decembrovom zasadnutí zároveň rozhodol o použití prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 705 156 eur. Použije ho na kapitálové výdavky vo výške 851 900 eur a na finančné operácie výdavkové v sume 360 012 eur. V nasledujúcom roku mesto zapojí rezervný fond aj na úhradu bežných výdavkov vo výške 493 244 eur, čo je na základe aktuálnych legislatívnych zmien možné. Zdroje poskytnuté z environmentálneho fondu vo výške 30 000 eur mesto použije na bežné výdavky v odpadovom hospodárstve. Z úverových zdrojov vo výške 600 000 eur dolnokubínska radnica zafinancuje rekonštrukciu atletickej dráhy a atletických sektorov na Letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne.

Rozhodujúcu položku bežných príjmov budú tvoriť dane z príjmov fyzických osôb, ktoré vychádzajú z prepočtu podielových daní z dane z príjmov fyzických osôb. Významnou zložkou bežných príjmov mesta budú aj v roku 2021 tvoriť dane z majetku vo výške 1 010 000 eur, čo predstavuje 96,8 percent z ročného predpisu dane z majetku za rok 2020. Príjem 600 000 eur je rozpočtovaný aj z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V meste Dolný Kubín sa v roku 2021 nezvyšujú ani dane ani poplatky za smeti.

Mesto v budúcom roku neplánuje žiadny významný predaj majetku, čomu zodpovedajú aj očakávané kapitálové príjmy na úrovni len 33 900 eur z čoho až 23 900 eur tvorí splátka z predaja pozemku pod umelou trávou ešte z roku 2012. Na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov plánovaných v  roku 2021 v celkovej sume 1 485 800 eur bude ich časť financovaná z návratných zdrojov 600 000 eur na rekonštrukciu atletickej dráhy, časť z kapitálových príjmov a ostatné akcie sú financované z prostriedkov rezervného fondu vo výške 851 900 eur. Rezervný fond v roku 2021 pokryje aj výdavkové finančné operácie na splátky istiny úverov v celkovej sume 360 012 eur.

„Kapitálové výdavky na projekty v roku 2021 budú financované zo zdrojov EÚ, ale aj z mestského rozpočtu zatiaľ v celkovej sume 257 000 eur. Nechávame si rezervu a podľa vývoja ekonomiky, ale aj pandemickej situácie, chceme v jarných mesiacoch ešte schvaľovať ďalšie investičné akcie,“ priblížil primátor mesta

Plánovanými veľkými investičnými akciami mesta budú v nasledujúcom roku najmä rekonštrukcia atletickej dráhy v sume 600 000 eur. Rekonštrukcie by sa mala dočkať aj dlhoodsúvaná križovatka TESCO za 350 000 eur, kde je zdržanie spôsobené problémami s prekládkou elektrického napätia. Taktiež výdavky na kúpu  časti bytového domu vrátane  pozemkov na ul. Mládežnícka od OSBD v sume 133 000 eur, ale aj spoluúčasť na výstavbu mestského trhoviska v sume 18 800 eur v rámci projektu MAS Orava či ihrisko pre cvičenie s vlastnou váhou na sídlisku Banisko za 3 000 eur.

Na financovanie projektových dokumentácií na investičné akcie mesta je v budúcoročnom rozpočte vyčlenených 50 000 eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Mestského kultúrneho strediska je v rozpočte mesta určených 120 000 eur a na dokumentáciu na rekonštrukciu cesty Beňová Lehota v úseku od mosta po reštauráciu Sova 25 000 eur. Na zmeny a doplnky k Územnému plánu mesta je rozpočtovaných 15 000 eur a aktualizáciu rozpočtov investičných akcií 4 000 eur. Do budúcoročného rozpočtu je presunutých  69 000 eur na I. etapu rekonštrukcie kina CHOČ a 20 000 eur je rozpočtovaných na výkup pozemkov, pričom prioritou bude pokračovanie vo vysporiadavaní pozemkov v oblasti individuálnej bytovej výstavby Brehy, pozemkov v oblasti Ožnica, pod miestnymi komunikáciami a príprava majetkových podmienok pre realizáciu investičných akcií. V oblasti bezpečnosti sú naplánované výdavky v roku 2021 vo výške 25 000 eur na spolufinancovanie projektu „Rozvoj mesta Dolný Kubín v oblasti moderných technológii“ v predpokladanej celkovej sume 500 000 eur, ktoré bolo schválené na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Sumu 10 000 eur mesto využije na výstavbu troch nabíjacích staníc pre elektromobily v meste.

Medzi bežnými výdavkami mesta v budúcom roku dominujú najmä výdavky na sociálne služby v sume 723 990 eur a na verejnú zeleň vo výške 415 000 eur. V programe pozemné komunikácie tvorí najvyššiu rozpočtovanú položku výdavky na zimnú údržbu vo výške 204 000 eur, ktoré budú určené na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné čistenie ciest, chodníkov, schodov, parkovísk, autobusových zastávok, uvoľňovanie dažďových vpustí od snehu, odvoz snehu. Rozpočet výdavkov bol zvýšený o predpokladanú úpravu cien na rok 2021.

Na zariadenia opatrovateľskej služby je v roku 2021 v Dolnom Kubíne vyčlenených celkom 273 000 eur na opatrovateľskú službu 124 822 eur, služby jedálne a stravovania pre dôchodcov podporí radnica sumou 130 593 eur. Najväčšiu položku v rozpočte tvorí tradične vzdelávanie, na financovanie materských, základných škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov, na stravovanie v jedálňach škôl a predškolských zariadení a na voľnočasové vzdelávacie aktivity je rozpočtovaných celkom  9 864 386 eur. Výška finančnej podpory mesta na prevádzku mestskej autobusovej dopravy na základe pokrytia potrieb občanov je budúcom roku v hodnote 328 760 eur. Krytie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2020 je vo výške 28 000 eur. Prevádzkové náklady obchodnej spoločnosti  AQUA KUBÍN, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí dotácie mesto podporí sumou 297 000  eur.

Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu bude Dolný Kubín v roku 2021 stáť celkom 730 000 eur. Podpora oblasti športu na budúci rok je rozpočtovaná vo výške 549 541 eur, najvyššie položky tvorí správa a riadenie letného a zimného štadiónu. Dotácie na podporu športových klubov, občianskych združení,  kultúrnych a sociálnych organizácií budú v celkovej sume 184 550 eur.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Martin, V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V šiestom a zároveň poslednom kole nadstavbovej časti 2. hokejove ligy sa na ľade v …