piatok - 23. februára, 2024
ŽSK, Zastupiteľstvo ŽSK schválilo dotácie pre regióny i nákup prístrojov do nemocníc

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo dotácie pre regióny i nákup prístrojov do nemocníc

V pondelok (4.7.2022) sa na úrade ŽSK uskutočnilo 35. zasadnutie poslancov  Zastupiteľstva ŽSK.

Súčasťou rokovania zastupiteľstva bol návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu výdavkov o 4 016 048 €. Väčšia časť týchto financií je účelovo viazaná ako transfer z Ministerstva školstva a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na navýšenie nákladov na energie. Z toho 455 000 EUR ŽSK vyčlenil na nákup prístrojov a zariadení do našich nemocníc. Je v tom zahrnutá aj akontácia na zaobstaranie magnetickej rezonancie do Liptovskej nemocnice.

Zastupiteľstvo určilo na volebné obdobie 2022 – 2026 spolu 11 volebných obvodov podľa okresov ŽSK i počty poslancov za jednotlivé obvody. Celkový počet poslancov zostáva nezmenený, menia sa však počty poslancov v obvodoch Bytča a Čadca. Obvodu Bytča sa na základe prírastku obyvateľstva navýši počet poslancov z dvoch na troch. Obvodu Čadca, naopak z dôvodu poklesu počtu obyvateľov ubudne jeden poslanec a obyvatelia si tak budú môcť voliť namiesto ôsmych poslancov, sedem. Sídlom Volebnej komisie ŽSK ostáva aj naďalej Úrad ŽSK. Obvodné volebné komisie sa budú nachádzať v priestoroch okresných úradoch, a to z dôvodu že sa v jeden deň budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov a aj voľby do orgánov samosprávy obcí. Spomínané voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra 2022.

Poslanci schválili návrh na menovanie J. Lazúra za generálneho riaditeľa Správy ciest ŽSK na základe výsledku výberového konania. Schválený bol tiež návrh na nakladanie s majetkom ŽSK, ktorý reagoval na požiadavky našich organizácií napr. pri sceľovaní areálu Strednej školy obchodu a služieb, kde po odsúhlasení „osobitného zreteľa“ dôjde k zámene budov medzi školou a súkromnou firmou na základe znaleckých posudkov s finančným vyrovnaním v prospech ŽSK. Poslanci podporili hlasovaním aj členstvo ŽSK v odborných organizáciách: Národná vodíková asociácia, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Building Information Modeling asociácia Slovensko. Ako objasnila  županka Erika Jurinová: „Uvedomujeme si nevyhnutnosť držať krok s trendami v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, udržateľného a obehového hospodárstva. Nové technológie a postupy priamo ovplyvňujú prípravu a realizáciu investičných akcií, grantového financovania a verejného obstarávania v oblastiach dopravy a vozového parku, komplexnej obnovy budov s využitím zdrojov obnoviteľnej energie, zariadení diaľkového merania a energetického manažmentu a odpadového hospodárstva.“

Súčasťou zastupiteľstva bola aj Správa o vývoji cien a predpokladaných nákladoch na energie a ich dopade na rozpočet ŽSK. V porovnaní s rokom 2022 sa tak môže zvýšiť  rozpočet ŽSK kvôli zvýšeniu cien za energie zvýši v roku 2023 až o 5,3 mil. €. „V súčasnosti je stále platná Rámcová dohoda medzi ŽSK a SSE, a.s. na základe ktorej je možné nakúpiť elektrinu pre ŽSK. Zvažujeme však i nové verejné obstarávanie, ktoré je už pripravené so všetkými podkladmi,“ informovala Jurinová.

V rámci implementácie projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj bola prezentovaná aktivita Majetok ŽSK. Prezentácia sa týkala spracovania metodiky energetického manažmentu a sledovania využívania budov pre potreby rozvoja služieb v ŽSK, čo v budúcnosti prinesie lepšiu expertízu pri strategickom rozhodovaní v oblasti nakladania s majetkom.

Poslanci odsúhlasili štyri projekty s návrhom na spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česka republika 2014 – 2020.

Remeslá a priemysel v múzeu, Považské múzeum v Žiline: 500 000 €

Virtuálny vesmír, Krajská hvezdáreň v Žiline: 34 705,68 €

Orava a Morava spoločne ku kvalite v sociálnych službách, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci: 21 628,50 €

Vzdelávacie aktivity v oblasti nových trendov v príprave a dokončovaní pokrmov a nápojov pred zrakom hostí, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin: 23 529,42 €.

Predložená zastupiteľstvu bola tiež Správa o postupe napĺňania cieľov končiaceho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK, v rámci ktorej sa vyhodnocoval akčný plán na roky 2019 až 2021. „V súčasnosti sa pripravuje PHSR ŽSK 2021+, v súlade s ktorým bude spracovaný nový Akčný plán Úradu ŽSK na roky 2023 – 2025 zostavený na základe priorít a podkladov jednotlivých odborov. Akčný plán Úradu ŽSK bude zahŕňať aj projekty, ktorých realizácia je plánovaná v rámci tzv. Integrovaných územných investícií,“ informoval Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

Zastupiteľstvo ŽSK tiež schválilo pridelenie dotácií žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK a Výzvy ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022. „Podmienky pre poskytnutie dotácie splnilo 310 projektových žiadostí, o pridelení dotácií rozhodli regionálne komisie za jednotlivé regióny na svojich zasadnutiach. Finančná alokácia pre dotačný program Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022 bola vo výške 325 000 €. Z 310 žiadostí, ktoré prešli formálnym hodnotením, bude finančne podporených 193 žiadostí,“ objasnila Jurinová.

Poslancom bola na zastupiteľstve podaná Správa o stave ciest II. a III. triedy v ŽSK. Podľa riaditeľky odboru dopravy Gabriely Tisoňovej: „V mesiacoch apríl – máj 2022 vykonali zamestnanci Správy ciest ŽSK hlavné prehliadky ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a spôsobilosti cestných komunikácií z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a predbežného návrhu spôsobu odstránenia zistených chýb.“

Poslanci boli informovaní o činnosti a hospodárení Letiskovej spoločnosti Žilina a.s. (2014 – 2021) a tiež o činnosti novovzniknutého regionálneho inovačného centra InoVia, ktoré založil ŽSK v spolupráci s Mestom Žilina a Žilinskou univerzitou. Zastupiteľstvo schválilo v závere zasadnutia aj plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 2. polrok 2022.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 26. 9. 2022.

Zdroj: Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …