sobota - 13. apríla, 2024
, Zápis detí do 1. ročníka žilinských základných škôl

Zápis detí do 1. ročníka žilinských základných škôl

Zápis detí do 1. ročníka všetkých základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa pre školský rok 2017/2018 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016 od 5. do 7. apríla.

Vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude od 5. do 7. apríla 2017 v čase od 14:00 do 18:00 prebiehať zápis do prvého ročníka základnej školy. Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku. V súčasnej dobe materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje 763 predškolákov.

Čo potrebuje rodič k zápisu? Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Kde prihlásiť dieťa? Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu.

Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli šesť rokov? Pokiaľ chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadané deti (Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda).

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti rodiča alebo na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Bližšie informácie o zápisoch sa dajú získať na webových stránkach jednotlivých škôl, alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl, prípadne pracovníci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. č. 0918 706 034.

zdroj: Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

foto: zdroj

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

Žilinská radnica sa chystá vynoviť Mariánske námestie v historickom centre. Mesto tiež plánuje zrekonštruovať Kamennú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *